Chuẩn đầu ra

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 16/08/2021)

 

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 07/01/2021)

 

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 08/08/2020)

 

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020:

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2020 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho học sinh trình độ trung cấp Khóa 2020 (Chi tiết)

 

 

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 04/08/2020)

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2019:

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2019 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2019 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho học sinh trình độ trung cấp Khóa 2019 (Chi tiết)

 

 

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Có hiệu lực từ 23/11/2019)

 

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2018:

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2018 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2018 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho học sinh trình độ trung cấp Khóa 2018 (Chi tiết)

 

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2017:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho sinh viên trình độ cao đẳng Khóa 2017 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho học sinh trình độ trung cấp Khóa 2017 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017 (Chi tiết)

 

 

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (Áp dụng từ Khóa tuyển sinh năm 2017)

 

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra Tiếng Anh áp dụng cho các Khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 và 2016

 

Thông báo điều chỉnh chuẩn đầu ra Tin học từ ngày 01/01/2017

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2016:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2016 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2016 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 (Chi tiết)

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2015:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2015  (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2015 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)

– Phụ lục chuẩn đầu ra Tin học – Tiếng Anh Khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2014:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2014  (Chi tiêt)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2014 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2014 (Chi tiết)

– Phụ lục chuẩn đầu ra Tin học – Tiếng Anh Khóa tuyển sinh năm 2014 (Chi tiết)

Chuẩn đầu ra