Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2016:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2016 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2016 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 (Chi tiết)

 

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2015:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2015  (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2015 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)

– Phụ lục chuẩn đầu ra Tin học – Tiếng Anh Khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)

 

Chuẩn đầu ra