Chuẩn đầu ra

Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra Tiếng Anh áp dụng cho các Khóa tuyển sinh năm 2014, 2015 và 2016

 

Thông báo điều chỉnh chuẩn đầu ra Tin học từ ngày 01/01/2017

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2016:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2016 (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2016 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2016 (Chi tiết)

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2015:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2015  (Chi tiết)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2015 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)

– Phụ lục chuẩn đầu ra Tin học – Tiếng Anh Khóa tuyển sinh năm 2015 (Chi tiết)

 

Chuẩn đầu ra áp dụng cho Khóa tuyển sinh năm 2014:

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 2014  (Chi tiêt)

– Chuẩn đầu ra áp dụng cho Học sinh bậc TCCN Khóa 2014 (Chi tiết)

– Quyết định ban hành chuẩn đầu ra áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2014 (Chi tiết)

– Phụ lục chuẩn đầu ra Tin học – Tiếng Anh Khóa tuyển sinh năm 2014 (Chi tiết)

Chuẩn đầu ra