Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Võ Thành Trung
Trình độ chuyên môn: ThS. Công nghệ thông tin
Email: trunga2@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (115)
Phó trưởng phòng: Nguyễn Long An Di
Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT – ThS. Quản lý giáo dục
Email: longandi_nguyen@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (115)
Phó trưởng phòng: Dương Đức Phú
Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT – ThS. Giáo dục học
Email: phudd@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (115)
Nhân viên: Nguyễn Thị Ái Chi
Trình độ chuyên môn: ThS. Hành chính công
Email: aichiaithi@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023
Nhân viên: Huỳnh Thế Trọng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật viễn thông
Email: trongq9@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (116)
Nhân viên: Huỳnh Thị Linh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: huynhthi_linhtam@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (114)
Nhân viên: Nguyễn Bảo Giang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: giangta2004@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (114)
Nhân viên: Lê Phương Đại
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: phuongdainews@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (116)
Nhân viên: Phạm Thị Minh Thúy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin
Email: phamthiminhthuy@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (116)
Nhân viên: Lê Thị Mỹ Vân
Chuyên môn: Văn thư hành chính
Email: lemyvan@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (116)

 

Cơ cấu tổ chức