Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Tôn Ngọc Triều
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, Thiết bị mạng & nhà máy điện
Email: tonngoctrieu@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (115)
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ái Chi
Trình độ chuyên môn: ThS. Hành chính công
Email: aichiaithi@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (115)
Phó trưởng phòng: Dương Đức Phú
Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT – ThS. Giáo dục học
Email: phudd@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (115)
Nhân viên: Đồng Thị Hoan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: donghoan@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08.3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (207)
Nhân viên: Huỳnh Thế Trọng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật viễn thông
Email: trongq9@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (116)
Nhân viên: Huỳnh Thị Linh Tâm
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: huynhthi_linhtam@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (114)
Nhân viên: Nguyễn Bảo Giang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: giangta2004@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (114)
Nhân viên: Lê Phương Đại
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Email: phuongdainews@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (116)
Nhân viên: Trần Thị Tâm
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kỹ thuật Hóa phân tích
Email: trantam82@tdc.edu.vn
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 896 6825 (208)

 

Cơ cấu tổ chức