Chức năng – Nhiệm vụ


Chức năng:

 1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo, bao gồm: kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy và chất lượng giảng dạy theo đúng quy chế và các quy định hiện hành.

 2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác khảo thí, quản lý và tổ chức thực hiện các công tác về khảo thí của trường.

 3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác về khoa học và công nghệ của trường.

 4. Công tác chuyển đổi số.

Nhiệm vụ:

 1. Công tác quản lý đào tạo
  • Xây dựng, tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo theo khoá học, năm học, học kỳ.
  • Đề xuất về phát triển quy mô đào tạo, về đổi mới công tác đào tạo, về liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.
  • Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo: cập nhật và phát triển chương trình đào tạo, xây dựng và phát triển tài nguyên dạy – học, đổi mới phương pháp giảng dạy.
  • Thực hiện các công tác giáo vụ: bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu kết quả học tập; chuyển điểm, miễn học, cảnh báo học vụ, buộc thôi học, cấp bảng điểm, giấy xác nhận tốt ngiệp tạm thời, giấy xác nhận hoàn thành khóa học, v.v…
  • Xét học vụ, quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên theo đúng quy chế. Tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đào tạo.
  • Xây dựng, tổ chức và hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp theo tiến độ năm học, khóa học.

 2. Công tác Khảo thí
  • Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi kết thúc học phần.
  • Tổ chức thi xếp lớp Anh văn, Tin học cho HSSV mới nhập học.
  • Tính thù lao cho công việc làm đề thi, coi thi và chấm thi trong các kỳ thi kết thúc học phần.
  • Tổ chức kiểm tra, giám sát các khâu: tổ chức đề thi, coi thi, chấm thi, phân tích và xử lý kết quả thi, chấm phúc khảo trong các kỳ thi kết thúc học phần.
  • Phối hợp các Khoa đề xuất các biện pháp thực hiện việc phát triển các hình thức thi khách quan, tiên tiến và phù hợp với tính chất của từng loại học phần.
  • Phối hợp các Khoa xây dựng kế hoạch, hướng dẫn biên soạn hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và chất lượng đào tạo.
  • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào vào công tác: Soạn thảo đề thi tự luận, trắc nghiệm khách quan từ hệ thống ngân hàng đề thi; chấm thi; đánh giá kết quả thi.
  • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức thi tốt nghiệp.

 3.  Công tác Khoa học và công nghệ:
  • Triển khai công tác NCKH.
  • Triển khai công tác SKKN.
  • Triển khai công tác biên soạn Giáo trình/ Tài liệu giảng dạy, lựa chọn GTĐT.
  • Triển khai Bản tin KHCN theo quy định.
  • Các công tác khác trong hoạt động Khoa học và Công nghệ.

 4. Công tác chuyển đổi số và công tác dạy học trực tuyến:
  • Công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực đào tạo.
  • Công tác giảng dạy trực tuyến.
  • Nghiên cứu các vấn đề mới trong công tác Khảo thí đáp ứng với tình hình thực tế và chuyển đổi số của trường và của ngành Giáo dục.
  • Các công tác khác liên quan đến công tác chuyển đổi số và công tác dạy học trực tuyến.

 5. Công tác quản lý văn bằng chứng chỉ:
  • Tổ chức mua, lưu trữ, in, cấp phát và quản lý sổ gốc văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định.
  • Cung cấp thông tin, cập nhật lên website của đơn vị theo qui định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch do Hiệu trưởng phân công.

Chức năng – Nhiệm vụ