Thông báo Thi Tiếng Anh đầu vào – đầu ra

Quyết định công nhận sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra Khóa thi ngày 03/12/2016

+ Quyết định (Chi tiết)

+ Danh sách đính kèm (Chi tiết)

 

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi Tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh:

+ Thông báo tổ chức ôn tập (Chi tiết)

+ Thông báo tổ chức thi (Chi tiết)

Thông báo Thi Tiếng Anh đầu vào – đầu ra